Prawa dziecka i prawa człowieka wyjaśnione
© UNICEF/UN0220810/Matas

Prawa dziecka i prawa człowieka wyjaśnione

Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności i prawach.

Artykuł 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Wszystkim ludziom przysługują takie same prawa, co wynika z samego faktu bycia człowiekiem. Jesteśmy jednakowo uprawnieni do korzystania z tych praw, nikt nie może być dyskryminowany w tym względzie. Wszystkie te prawa są wzajemnie powiązane, współzależne i niepodzielne.

Międzynarodowe ramy dotyczące praw człowieka

Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła wspólne standardy w zakresie praw człowieka przyjmując Powszechną Deklarację Praw Człowieka w 1948 r. Chociaż Deklaracja nie jest częścią wiążącego prawa międzynarodowego, jej przyjęcie przez wszystkie państwa na świecie nadaje wielką wagę podstawowej zasadzie, zgodnie z którą wszyscy ludzie, bez względu na narodowość, miejsce zamieszkania, płeć, pochodzenie narodowe lub etniczne, kolor skóry, religię, język lub jakikolwiek inny status, powinni być traktowani jednakowo i z szacunkiem.

Od tego czasu Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła wiele międzynarodowych traktatów i umów dotyczących praw człowieka, w tym Konwencję o prawach dziecka. Przedstawione w nich prawa i zasady stają się zobowiązaniami dla państw, które je ratyfikowały. W dokumentach tych opisane są również mechanizmy prawne i procedury składania zawiadomień o naruszeniu przez państwo praw oraz dochodzenia swoich praw przez jednostki.

Międzynarodowe ramy dotyczące praw człowieka są wyznaczone przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka oraz dziewięć traktatów:

  1. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
  2. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
  3. Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania
  4. Konwencja o prawach dziecka
  5. Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej
  6. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet
  7. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych
  8.  Międzynarodowa Konwencja dotycząca ochrony praw migrujących pracowników i członków ich rodzin
  9. Międzynarodowa Konwencja o ochronie wszystkich osób przed wymuszonymi zaginięciami

Każdy kraj na świecie ratyfikował co najmniej jeden z powyższych dokumentów, a wiele państw przyjęło większość z nich. Traktaty te są ważnym narzędziem pociągania rządów do odpowiedzialności za brak poszanowania, ochrony i realizacji praw jednostek w ich kraju.

Zrozumienie tych ram jest ważne dla promowania, ochrony i realizacji praw dziecka, ponieważ Konwencja o prawach dziecka jest ich częścią.